Dự án: Thư viện

Tên dự án
Thư viện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Lĩnh vực
Thư viện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Vụ Thư viện
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thông tin và tư liệu – Thông kê thư viện theo chuẩn quốc tế
  • Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 1: Các yếu tố dữ liệu và hướng dẫn chung về thực hiện
  • Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 2: Mã hóa các yếu tố dữ liệu RFID dựa trên quy tắc từ ISO/IEC 15962
  • Thông tin và tư liệu – Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 3: Mã hóa độ dài cố định