Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục Công nghệ thông tin
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 1: Mô hình tổng quát
  • Dịch vụ danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường. Phần 2: Liên kết giao thức HTTP