Dự án: Khí tượng thủy văn

Tên dự án
Khí tượng thủy văn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Khí tượng thủy văn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Cục KTTV&BĐKH
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn Phần 1: Đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng
  • Đánh giá chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn Phần 2: Đánh giá chất lượng bản tin dự báo thủy văn
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn Phần 1: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng bề mặt
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn. Phần 2: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm thủy văn
  • Công trình quan trắc khí tượng thủy văn. Phần 3: Vị trí, công trình quan trắc đối với trạm hải văn
  • Quan trắc khí tượng thủy văn. Phần 1: Quan trắc khí tượng bề mặt
  • Quan trắc khí tượng thủy văn. Phần 2: Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông
  • Quan trắc khí tượng thủy văn. Phần 3: Quan trắc hải văn