Dự án: Đất đai

Tên dự án
Đất đai
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lĩnh vực
Đất đai
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 1: Dữ liệu về thửa đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 2: Dữ liệu về đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 3: Dữ liệu về tài sản gắn liền với đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 4: Dữ liệu về người sử dụng đất, người quản lý đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 5: Dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 6: Dữ liệu tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền quản lý đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu địa chính Phần 7: Dữ liệu về sự biến động trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, Phần 1: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Phần 2: dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp huyện
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai Phần 3: Dữ liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã
 • Cơ sở dữ liệu đất đai Quốc gia - Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.Phần 4: Dữ liệu kết quả điều tra kiểm kê
 • FB Chat.txt