Dự án: Công nghệ thông tin

Tên dự án
Công nghệ thông tin
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Lĩnh vực
Công nghệ thông tin
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa
 • Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 2: Quy trình kiểm thử
 • Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử
 • Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Truyền thông an toàn giữa các mạng sử dụng mạng riêng ảo (VPN)
 • Giao thức Internet phiên bản 6 (Ipv6)- Cấu hình địa chỉ phi trạng thái  IPv6
 • Công nghệ thông tin – Hướng dẫn xác định, tập hợp, thu thập và bảo quản các bằng chứng số
 • Mở rộng an toàn hệ thống tên miền (DNSSEC) - Xác thực từ chối sự tồn tại sử dụng hàm băm trong bảo mật DNS (DNSSEC)
 • Mở rộng an toàn hệ thống tên miền (DNSSEC) – Các bảng ghi tài nguyên cho các phần mở rộng bảo mật DNS
 • Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Kỹ thuật kiểm thử
 • Công nghệ thông tin – Mã hóa các đối tượng âm thanh hình ảnh - Các hệ thống
 • Công nghệ thông tin – Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG2000 - Hệ thống mã hóa lõi
 • Rà soát và cập nhật tiêu chuẩn quốc gia “Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu”
 • Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn thông tin