Dự án: Hạ tầng kỹ thuật

Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện VLXD
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cống và hệ thống cống thoát nước bên ngoài tòa nhà
  • Khảo sát và đánh giá hệ thống cống và hệ thống thoát nước bên ngoài tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật
  • Khảo sát và đánh giá hệ thống cống và hệ thống thoát nước bên ngoài tòa nhà -Phần 2: Kiểm tra bằng hệ thống mã hóa
  • Xây dựng và thử nghiệm các hệ thống thoát nước và rãnh thoát nước
  • Xây dựng tiêu chuẩn quản lý bùn thải hệ thống thoát nước đô thị
  • FB Chat.txt