Dự án: HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)

Tên dự án
HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện KHCN VINASA
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Trao đổi thông tin số quản lý hộ nghèo
  • Trao đổi thông tin số hệ thống thông tin y tế và y bạ điện tử
  • Trao đổi thông tin số hành chính điện tử
  • Trao đổi thông tin số tiêu chuẩn hóa
  • Trao đổi thông tin số quan trắc môi trường
  • Trao đổi thông tin số dự án đầu tư
  • Trao đổi thông tin số học bạ điện tử trong giáo dục và đào tạo
  • FB Chat.txt