Dự án: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNET

Tên dự án
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNET
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP –GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CỔNG INTERNET
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-16: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình dòng thuê bao số mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-21: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình mạng cục bộ không dây
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-20: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức điểm – điểm trên mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-19: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết dịch vụ điện thoại đơn giản trên mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-18: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức giao thức Internet mạng diện rộng
  • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-17: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng diện rộng
  • FB Chat.txt