Dự án: THIẾT KẾ ECGÔNÔMI TRONG CÁC SẢN PHẨM

Tên dự án
THIẾT KẾ ECGÔNÔMI TRONG CÁC SẢN PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THIẾT KẾ ECGÔNÔMI TRONG CÁC SẢN PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Yêu cầu chung đối với việc thiết lập cơ sở dữ liệu nhân trắc học
  • Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc
  • FB Chat.txt