Dự án: QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

Tên dự án
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Các hoạt động liên quan đến nước uống và các dịch vụ xử lý nước thải - hướng dẫn cho việc quản lý các dịch vụ xử lý nước thải đô thị cơ bản ngay tại hiện trường
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các hệ thống cung cấp nước uống và cung cấp hệ thống xử lý nước thải - hướng dẫn định điểm chuẩn của ngành nước
  • Các hoạt động liên quan đến nước uống và các dịch vụ xử lý nước thải – Quản lý khủng hoảng ngành nước
  • FB Chat.txt