Dự án: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên dự án
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực phẩm – Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng – Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và hải sản bằng HPLC-ICP-MS trao đổi ion Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of inorganic arsenic in foodstuffs of marine and plant origin by anion-exchange HPLC-ICP-MS
  • Thủy sản và sản phẩm thủy sản – Xác định hàm lượng metyl thủy ngân – Phương pháp sắc kí lỏng - quang phổ hấp thụ nguyên tử Fish and fishey products – Determination of mercury (methyl) content by liquid chromatographic - atomic absorption spectrophotometric method
  • Thực phẩm – Xác định vitamin B2 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Foodstuffs – Determination of vitamin B2 by high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • Thực phẩm – Xác định vitamin E bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao – Định lượng α-, β-, γ- và δ–tocopherol Foodstuffs – Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography – Measurement of α-, β-, γ-, and δ-tocopherols
  • Thực phẩm – Xác định vitamin B6 bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao Foodstuffs – Determination of vitamin B6 by high performance chromatography
  • Thực phẩm – Xác định vitamin B1 bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Foodstuffs – Determination of vitamin B1 by high performance liquid chromatography (HPLC)
  • Thực phẩm axit hóa – Xác định pH Acidified foods – Determination of pH