Dự án: PHÂN TÍCH CẢM QUAN

Tên dự án
PHÂN TÍCH CẢM QUAN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHÂN TÍCH CẢM QUAN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung để thiết kế phòng thử
  • Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan – Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên
  • Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan – Phần 2: Tuyển chọn và huấn luyện người phụ trách hội đồng
  • Phân tích cảm quan – Hướng dẫn chung để lựa chọn, huấn luyện và giám sát người thử được lựa chọn và chuyên gia thử
  • Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn chung
  • Phân tích cảm quan – Đánh giá (xác định và xác nhận) thời hạn sử dụng thực phẩm