Dự án: PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

Tên dự án
PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực phẩm – Xác định hàm lượng sucralose – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Foodstuffs – Determination of sucralose content – High performance liquid chromatographic method
  • Thực phẩm – Xác định hàm lượng cholesterol – Phương pháp sắc kí khí Foodstuffs – Determination of cholesterol – Gas chromatographic method
  • Thực phẩm – Xác định hàm lượng xơ không tan, xơ hòa tan và xơ tổng số – Phương pháp enzym-khối lượng-sắc kí lỏng Foodstuffs – Determination of insoluble, soluble, and total dietary fiber – Enzymatic-gravimetric-liquid chromatographic method
  • Thực phẩm – Xác định hàm lượng polydextrose – Phương pháp sắc kí ion Foodstuffs – Determination of polydextrose – Ion chromatographic method
  • Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết Foodstuffs – Determination of trace elements – Pressure digestion
  • Thực phẩm – Xác định hàm lượng glucose tổng số và hàm lượng tinh bột bằng enzym – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) Foodstuffs – Enzymatic determination of starch and total glucose – Method using high performance liquid chromatography (HPLC)
  • Thực phẩm – Hướng dẫn chung về lấy mẫu Foodstuffs – General guidelines on sampling