Dự án: VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM

Tên dự án
VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng độc tố emetic (cereulide) bằng sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS)
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp – Phần 2: Xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp thay thế so với phương pháp chuẩn
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện Yersinia enterocolitica gây bệnh giả định
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện Cronobacter spp.
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Định lượng Brochthrix spp. – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp – Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện và định lượng Cryptosporidium và Giardia trong quả mọng và rau xanh ăn lá