TCVN/TC 299 - Robot

Số hiệu
TCVN/TC 299
Tên Ban kỹ thuật
Robot
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 299 - Robotics

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Robot
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt