TC 299 - Robot

Số hiệu
TC 299
Tên Ban kỹ thuật
Robot
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Robot
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
Danh sách dự thảo đang thực hiện