TCVN/JTC 1/SC 17 - Thẻ nhận dạng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 17
Tên Ban kỹ thuật
Thẻ nhận dạng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IECJTC 1/SC 17 - ISO/IECJTC 1/SC 17

Phạm vi
Thẻ nhận dạng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Đặng Mạnh Phổ (Trưởng ban)
Danh sách dự thảo đang thực hiện