TCVN/TC 157 - Dụng cụ tránh thai

Số hiệu
TCVN/TC 157
Tên Ban kỹ thuật
Dụng cụ tránh thai
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 157 - Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Dụng cụ tránh thai
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phan Trung Nghĩa (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
 • Cao Thị Vân Điểm
 • Vũ Hoàng Mai
 • Mai Trung Sơn
 • Trần Thị Bích Vân
 • Lại Minh Hải
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Hà Quang Thanh
 • Nguyễn Hải Hà
 • Diêm Thị Thanh Thủy
 • Lưu Tiến Cảo
 • Đỗ Đức Chi
Danh sách dự thảo đang thực hiện