TCVN/TC 21 - Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Số hiệu
TCVN/TC 21
Tên Ban kỹ thuật
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting

Phạm vi
Thiết bị phòng cháy chữa cháy
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Quang Việt (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Nguyễn Hữu Trường
 • Nguyễn Văn Bình
 • Trần Thanh An
 • Trịnh Việt Hưng
 • Nguyễn Đức Việt
 • Hoàng Anh Giang
 • Trịnh Thế Dũng
 • Bùi Quang Sáng
 • Trần Văn Đường
 • Đào Tiến Ngọc
 • Nguyễn Quốc Tuấn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt