TCVN/TC 11 - Nồi hơi và bình chịu áp lực

Số hiệu
TCVN/TC 11
Tên Ban kỹ thuật
Nồi hơi và bình chịu áp lực
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 11 - Boilers and pressure vessels [STANDBY]

Phạm vi
Nồi hơi và bình chịu áp lực
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trương Duy Nghĩa (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Nguyễn Minh Thư
 • Nguyễn Ngọc Chương
 • Nguyễn Trung Sơn
 • Đặng Văn Khánh
 • Đinh Văn Chiến
 • Lê Trung Kiên
 • Nguyễn Quyết Thắng
 • Nguyễn Xuân Quang
 • Tạ Trung Dũng
 • Nguyễn Minh Tiến
 • Nguyễn Hữu Dũng
 • Nguyễn Thường Phúc
 • Nguyễn Văn Lập
Danh sách dự thảo đang thực hiện