TCVN/TC 132 - Fero

Số hiệu
TCVN/TC 132
Tên Ban kỹ thuật
Fero
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 132 - Ferroalloys

Phạm vi
Fero
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
  • Chu Xuân Tĩnh
  • Mai Đình Thắng
  • Vũ Trường Xuân
  • Trương Ngọc Thận
  • Bùi Anh Tuyến
  • Nguyễn Văn Thắng
  • Lê Văn Nguyên
Danh sách dự thảo đang thực hiện