TCVN/TC 74 - Xi măng - Vôi

Số hiệu
TCVN/TC 74
Tên Ban kỹ thuật
Xi măng - Vôi
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 74 - Cement and lime

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Xi măng - Vôi
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Thái Duy Sâm (Trưởng ban)
 • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
 • Vũ Minh Đức
 • Lương Đức Long
 • Nguyễn Đức Thắng
 • Tạ Ngọc Dũng
 • Trần Quang Hào
 • Nguyễn Văn Ngọc
 • Nguyễn Đình Hà
 • Đỗ Đức Oanh
 • Đinh Sỹ Tú
Danh sách dự thảo đang thực hiện
FB Chat.txt