TCVN/TC 164 - Thử cơ lý kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 164
Tên Ban kỹ thuật
Thử cơ lý kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 164 - Mechanical testing of metals

Phạm vi
Thử cơ lý kim loại
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
  • Đỗ Quang Long (Thư ký)
  • Nguyễn Hữu Trường
  • Chu Xuân Tĩnh
  • Mai Đình Thắng
  • Vũ Trường Xuân
  • Đào Minh Ngừng
  • Cao Bảo Anh
  • Võ Sanh
  • Trần Trung Kiên
Danh sách dự thảo đang thực hiện