Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 61 - 80 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
61IEC/SC 32BLow-voltage fusesChưa xác định
62IEC/SC 32C Miniature fusesChưa xác định
63IEC/SC 34ALampsChưa xác định
64IEC/SC 34BLamp caps and holdersChưa xác định
65IEC/SC 34CAuxiliaries for lampsChưa xác định
66IEC/SC 34DLuminairesChưa xác định
67IEC/SC 36AInsulated bushingsChưa xác định
68IEC/SC 37ALow-voltage surge protective devicesChưa xác định
69IEC/SC 37BComponents for low-voltage surge protectionChưa xác định
70IEC/SC 45AInstrumentation, control and electrical power systems of nuclear facilitiesChưa xác định
71IEC/SC 45BRadiation protection instrumentationChưa xác định
72IEC/SC 46CWires and symmetric cablesChưa xác định
73IEC/SC 46ACoaxial cablesChưa xác định
74IEC/SC 46FRF and microwave passive componentsChưa xác định
75IEC/SC 47AIntegrated circuitsChưa xác định
76IEC/SC 47DSemiconductor devices packagingChưa xác định
77IEC/SC 47EDiscrete semiconductor devicesChưa xác định
78IEC/SC 47FMicro-electromechanical systemsChưa xác định
79IEC/SC 48BElectrical connectorsChưa xác định
80IEC/SC 48DMechanical structures for electrical and electronic equipmentChưa xác định