Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 841 - 860 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
841ISO/TC 146/SC 5MeteorologyChưa xác định
842ISO/TC 146/SC 6Indoor airChưa xác định
843ISO/TC 147/SC 1TerminologyChưa xác định
844ISO/TC 147/SC 2Physical, chemical and biochemical methodsChưa xác định
845ISO/TC 147/SC 3Radioactivity measurementsChưa xác định
846ISO/TC 147/SC 4Microbiological methodsChưa xác định
847ISO/TC 147/SC 5Biological methodsChưa xác định
848ISO/TC 147/SC 6Sampling (general methods)Chưa xác định
849ISO/TC 149/SC 1Cycles and major sub-assembliesChưa xác định
850ISO/TC 150/SC 1MaterialsChưa xác định
851ISO/TC 150/SC 2Cardiovascular implants and extracorporeal systemsChưa xác định
852ISO/TC 150/SC 4Bone and joint replacementsChưa xác định
853ISO/TC 150/SC 5Osteosynthesis and spinal devicesChưa xác định
854ISO/TC 150/SC 6Active implantsChưa xác định
855ISO/TC 150/SC 7Tissue-engineered medical productsChưa xác định
856ISO/TC 156/SC 1Corrosion control engineering life cycleChưa xác định
857ISO/TC 159/SC 1General ergonomics principlesChưa xác định
858ISO/TC 159/SC 4Ergonomics of human-system interactionChưa xác định
859ISO/TC 159/SC 5Ergonomics of the physical environmentChưa xác định
860ISO/TC 160/SC 1Product considerationsChưa xác định