Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia

Standard number

Title

Equivalent to

Validation Status

Year

đến/to

By field

 

Decision number

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 40 kết quả.

Searching result

1

TCVN ISO/IEC 27031:2017

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đảm bảo sự sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông cho tính liên tục của hoạt động

Information technology - Security techniques - Guidelines for information and communicationtechnology readiness for business continuity

2

TCVN ISO/IEC 27015:2017

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for financial services

3

TCVN ISO 14034:2017

Quản lý môi trường - Kiểm định công nghệ môi trường (ETV)

Environmental management - Environmental technology verification (ETV)

4

TCVN ISO 14004:2017

Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về áp dụng

Environmental management systems - General guidelines on implementation

5

TCVN ISO 14050:2015

Quản lý môi trường. Từ vựng. 77

Environmental management. Vocabulary

6

TCVN ISO/IEC 27006:2017

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin

Information technology - Security techniques - Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems

7

TCVN ISO/TS 29001:2013

Ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành cụ thể - Yêu cầu đối với các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ

Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations

8

TCVN ISO 19011:2013

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý

Guidelines for auditing management systems

9

TCVN ISO 9004:2011

Quản lý tổ chức để thành công bền vững - Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng

Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach

10

TCVN ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain

11

TCVN ISO 19011:2003

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý môi trường

Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

12

TCVN ISO 9004-1:1996

Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ chất lượng. Phần 1: Hướng dẫn chung

Quality management and quality system elements. Part 1: Guidelines

13

TCVN ISO 9004-3:1996

Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng. Phần 3: Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến

Quality management and quality system elements. Part 3: Guidelines for processed materials

14

TCVN ISO 9004-4:1996

Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4: Hướng dẫn cải tiến chất lượng

Quality management and quality systems elements - Part 4: Guidelines for quality improvement

15

TCVN ISO 9004:2000

Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến

Quality management systems - Guidelines for performance improvements

16

TCVN ISO 14021:2017

Nhãn môi trường và công bố về môi trường - Tự công bố về môi trường (ghi nhãn môi trường kiểu II)

Environmental labels and declarations - Self-declared evironmental claims (Type II enviromental labelling)

17

TCVN ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. 82

Environmental management systems -- Requirements with guidance for use

18

TCVN ISO 14005:2015

Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn áp dụng theo giai đoạn hệ thống quản lý môi trường, bao gồm đánh giá kết quả hoạt động môi trường. 87

Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation

19

TCVN ISO 14031:2015

Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả hoạt động môi trường - Hướng dẫn chung

Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines

20

TCVN ISO 20121:2015

Hệ thống quản lý sự kiện bền vững - Các yêu cầu

Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use

Tổng số trang: 2