Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN ISO 22301:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu
Tên tiếng anh

Title in English

Societal security – Business continuity management systems – Requirements
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22301:2012
Chỉ số phân loại

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

57
Giá: 228,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn quản lý các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt. Việc áp dụng các hướng dẫn này có thể được tùy chỉnh theo tổ chức và bối cảnh của tổ chức.
Tiêu chuẩn này đưa ra cách tiếp cận chung để quản lý mọi loại rủi ro và không cho một ngành công nghiệp hay lĩnh vực cụ thể.
Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của tổ chức và có thể được áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào, kể cả việc ra quyết định ở tất cả các cấp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4238/QĐ-BKHCN 28-12-2018
Cơ quan biên soạn

Compilation agency