Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 5307:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng anh

Title in English

Stock for petroleum and petroleum products. Specifications for design
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại

By field

91.040.20 - Công trình cho thương mại và công nghiệp
Số trang

Page

46
Giá: 184,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản áp dụng cho thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ở dạng lỏng.
1.2. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế kho chứa chất lỏng dễ cháy và cháy có mức độ nguy hiểm về cháy nổ và cháy tương tự như tính chất của dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế:
- kho khí hóa lỏng;
- kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có nhiệt độ đông đặc bằng và lớn hơn 37,8oC;
- kho sản phẩm dầu mỏ tạm thời để phục vụ chiến đấu;
- các bể chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thuộc thiết bị của dây chuyền công nghệ của các công trình khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.
TCVN 4090:1985, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 5334:1991, Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ-Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.
TCVN 6608:2000 (ASTM D 3828-93), Sản phẩm dầu mỏ-Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín có thang chia nhỏ.
Cơ quan biên soạn

Compilation agency