Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia

Standard number

Title

Equivalent to

Validation Status

Year

đến/to

By field

 

Decision number

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 32 kết quả.

Searching result

1

TCVN 9211:2012

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

Markets - Design Standard

2

TCVN 5307:2002

Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế

Stock for petroleum and petroleum products. Specifications for design

3

TCVN 8284:2009

Nhà máy chế biến chè. Yêu cầu trong thiết kế và lắp đặt

Tea processing factory. Requirements in design and installation

4

TCVN 7798:2009

Căn hộ du lịch. Xếp hạng

Tourist apartment. Classification

5

TCVN 7795:2009

Biệt thự du lịch. Xếp hạng

Tourist Villa. Classification

6

TCVN 7799:2009

Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch

Standards of tourist guest house

7

TCVN 7800:2009

Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Standards of Homestay

8

TCVN 5307:2009

Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu thiết kế

Petroleum and petroleum products terminal - Design requirements

9

TCVN 4391:2009

Khách sạn du lịch. Xếp hạng

Tourist hotel. Gradation

10

TCVN 7798:2014

Căn hộ du lịch - Xếp hạng

Tourist apartment - Classification

11

TCVN 12871:2020

Văn phòng kết hợp lưu trú - Yêu cầu chung về thiết kế

Officetel – General Requirements for Design

12

TCVN 13168:2020

Du lịch MICE – Yêu cầu về địa điểm tổ chức MICE trong khách sạn

MICE Tourism – MICE venue requirements in hotel

13

TCVN 3907:1984

Nhà trẻ - Trường mẫu giáo. Tiêu chuẩn thiết kế

Kindergardens. Design standard

14

TCVN 4391:2015

Khách sạn. Xếp hạng.

Hotel. Classification

15

TCVN 3904:1984

Nhà của các xí nghiệp công nghiệp. Thông số hình học

Industrial house - Geometrical parameters

16

TCVN 3905:1984

Nhà ở và nhà công cộng. Thông số hình học

Dwelling and public houses. Geometrical parameters

17

TCVN 4317:1986

Nhà kho. Nguyên tắc cơ bản về thiết kế

Stores. Basic princples for design

18

TCVN 7799:2017

Nhà nghỉ du lịch

Guest house/hostel

19

TCVN 7800:2017

Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Homestay

20

TCVN 3991:2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa

Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions

Tổng số trang: 2