Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia

Standard number

Title

Equivalent to

Validation Status

Year

đến/to

By field

 

Decision number

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 95 kết quả.

Searching result

1

TCVN 7387-4:2011

An toàn máy. Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy. Phần 4: Thang cố định

Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 4: Fixed ladders

2

TCVN 7387-3:2011

An toàn máy. Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy. Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.

Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

3

TCVN 7386:2011

An toàn máy. Định vị che chắn bảo vệ đối với tốc độ tiếp cận của các bộ phận cơ thể người

Safety of machinery. Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

4

TCVN 7303-1:2009

Thiết bị điện y tế. Phần 1: Yêu cầu chung về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu

Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for basic safety and essential performance

5

TCVN 6395:2008

Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Electric lift. Safety requirements for the construction and installation

6

TCVN 7014:2002

An toàn máy. Khoảng cách an toàn để ngăn không cho chân người chạm tới vùng nguy hiểm

Safety of machinery. Safery distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

7

TCVN 6722-2:2002

An toàn máy. Giảm ảnh hưởng đối với sức khoẻ do các chất nguy hiểm phát thải từ máy. Phần 2: Phương pháp luận hướng dẫn quy trình kiểm tra

Safety of machinery. Reduction of risk to health from hazardous subtances emitted by machinery. Part 2: Methodology leading to verification procedures

8

TCVN 7341-1:2004

Yêu cầu an toàn cho thiết bị của xưởng giặt công nghiệp. Phần 1: Yêu cầu chung

Safety requirements for industrial laundry machinery. Part 1: Common requirements

9

TCVN 7301:2003

An toàn máy. Nguyên lý đánh giá rủi ro

Safety of machinery. Principles of risk assessment

10

TCVN 7384-1:2004

An toàn máy. Bộ phận an toàn liên quan của hệ thống điều khiển. Phần 1: Nguyên tắc chung cho thiết kế

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design

11

TCVN 3910:1984

Công cụ lao động phổ thông. Lưỡi cuốc bàn

Hand tools. Nursury hoe blades

12

TCVN 7384-2:2010

An toàn máy. Các bộ phận liên quan đến an toàn của hệ thống điều khiển. Phần 2: Sự phê duyệt

Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation

13

TCVN 9060:2011

An toàn máy. Yêu cầu về nhân trắc cho thiết kế các vị trí làm việc tại máy.

Safety of machinery. Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery

14

TCVN 7387-3:2011

An toàn máy. Phương tiện thông dụng để tiếp cận máy. Phần 3: Cầu thang, ghế thang và lan can.

Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

15

TCVN 9059:2011

An toàn máy. Bộ phận che chắn. Yêu cầu chung về thiết kế và kết cấu của bộ phận che chắn cố định và di động

Safety of machinery. Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

16

TCVN 7301-2:2008

An toàn máy. Đánh giá rủi ro. Phần 2: Hướng dẫn thực hành và ví dụ về các phương pháp

Safety of machinery. Risk assessment. Part 2: Practical guidance and examples of methods

17

TCVN 3911:1984

Công cụ lao động phổ thông - Lưỡi xẻng

Hand tools shovel

18

TCVN 4206:1986

Hệ thống lạnh. Kỹ thuật an toàn

Refrigerating systems. Technical safety.

19

TCVN 9058:2011

An toàn máy. Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn. Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn

Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection

20

TCVN 7301-1:2008

An toàn máy. Đánh giá rủi ro. Phần 1: Nguyên tắc

Safety of machinery. Risk assessment. Part 1: Principles

Tổng số trang: 5