Tra cứu Tiêu chuẩn Quốc gia

Standard number

Title

Equivalent to

Validation Status

Year

đến/to

By field

 

Decision number

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 29 kết quả.

Searching result

1

TCVN 8332:2010

Phòng thí nghiệm y tế. Yêu cầu về an toàn

Medical laboratories. Requirements for safety

2

TCVN 7782:2008

Phòng thí nghiệm y tế. Yêu cầu cụ thể về chất lượng và năng lực

Medical laboratories. Particular requirements for quality and competence

3

TCVN 7740-2:2007

Thử lâm sàng trang thiết bị y tế đối với con người. Phần 2: Kế hoạch thử lâm sàng

Clinical investigation of medical devices for human subjects. Part 2: Clinical investigation plans

4

TCVN 7740-1:2007

Thử lâm sàng trang thiết bị y tế đối với con người. Phần 1: Yêu cầu chung

Clinical investigation of medical devices for human subjects. Part 1: General requirements

5

TCVN 7391-6:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 6: Phép thử hiệu ứng tại chỗ sau cấy ghép

Biological evaluation of medical devices. Part 6: Tests for local effects after implantation

6

TCVN 7391-18:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu

Biological evaluation of medical devices. Part 18: Chemical characterization of materials

7

TCVN 7391-17:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 17: Thiết lập giới hạn cho phép của chất ngâm chiết

Biological evaluation of medical devices. Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

8

TCVN 7391-16:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 16: Thiết kế nghiên cứu độc lực cho sản phẩm phân huỷ và ngâm chiết

Biological evaluation of medical devices. Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachable

9

TCVN 7391-12:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu chuẩn

Biological evaluation of medical devices. Part 12: Sample preparation and reference materials

10

TCVN 7391-15:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 15: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân huỷ từ kim loại và hợp kim

Biological evaluation of medical devices. Part 15: Identification and quantification of degradation products from metals and alloys

11

TCVN 7391-14:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 14: Nhận dang và định lượng sản phẩm phân huỷ từ gốm sứ

Biological evaluation of medical devices. Part 14: Identification and quantification of degradation products from ceramics

12

TCVN 7391-11:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân

Biological evaluation of medical devices. Part 11: Tests for systemic toxicity

13

TCVN 7391-10:2007

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 10: Phép thử kích thích và quá mẫn muộn

Biological evaluation of medical devices. Part 10: Tests for irritation and delayed-type hypersensitivity

14

TCVN 7391-7:2004

Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế. Phần 7: Dư lượng sau tiệt trùng bằng etylen oxit

Biological evaluation of medial devices. Part 7: Etylen oxide sterilization residuals

15

TCVN 7391-1:2004

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm

Biological evaluation of medical devices. Part 1: Evaluation and testing

16

TCVN 7391-5:2005

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro

Biological evaluation of medical devices. Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity

17

TCVN 7391-4:2005

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu

Biological evaluation of medical devices. Part 4: Selection of test for interactions with blood

18

TCVN 7391-3:2005

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản

Biological evaluation of medical devices. Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity

19

TCVN 7391-2:2005

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế. Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật

Biological evaluation of medical devices. Part 2: Animal welfare requirements

20

TCVN 10547:2014

Phòng thí nghiệm y tế - Giảm sai lỗi thông qua quản lý rủi ro và cải tiến liên tục

Medical laboratories — Reduction of error through risk management and continual improvement

Tổng số trang: 2