Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 6101:1996
Năm ban hành 1996

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Thiết bị chữa cháy. Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit. Thiết kế và lắp đặt
Tên tiếng anh

Title in English

Fire protection equipment. Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises. Design and installation
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6183:1990
Chỉ số phân loại

By field

13 - An toàn
13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

44
Giá: 176,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy cacbon dioxit cố định sử dụng trong nhà. Những yêu cầu này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy trên tàu thủy, máy bay, trên xe chữa cháy lưu động, hoặc cho các hệ thống dưới lòng đất trong công nghiệp khai mỏ, cũng như đối với các hệ thống làm trơ trước bằng cacbon dioxit.

Tiêu chuẩn này không quy định thiết kế các hệ thống dùng ở nơi có chỗ hở không đóng kín được vượt quá diện tích đã quy định và ở nơi mà chỗ hở có thể chịu ảnh hưởng do tác động của gió. Hướng dẫn chung về các thủ tục phải tuân thủ trong các trường hợp như vậy được trình bày trong 15.6.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 1182:1983, Thử cháy – Vật liệu xây dựng – Thử khả năng không cháy.
ISO 4200:1985, Ống thông thường và ống thép, hàn và không hàn – Các bảng tổng quát về kích thước và khối lượng trên một đơn vị chiều dài.
ISO 834:1975, Thử tính chịu lửa – Cấu kiện của vật liệu xây dựng.
TCVN 6100:1996 (ISO 5923:1984), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Cacbon dioxit.
Quyết định công bố

Decision number

2729/QĐ-BKHCN 09-12-2008
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

STT Tên hồ sơ Phân giai đoạn
1
1.1 Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
1.2 Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã được phê duyệt
1.3 Hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
Thông tin chung dự án
2
2.1 Thuyết minh
2.2 Bản sao tài liệu gốc
2.3 Tài liệu hiệu đính
2.4 Các tài liệu tham khảo khác
2.5 Biên bản các hội nghị BKT
2.6 Danh sách họp BKT
2.7 Dự thảo tiêu chuẩn
Giai đoạn CD
3
3.1 Danh sách cơ quan, tổ chức gửi dự thảo lấy ý kiến
3.2 Bảng tổng hợp và tiếp thu ý kiến và góp ý kèm theo văn bản góp ý
3.3 Thẩm xét kinh tế kỹ thuật của đơn vị nhận nhiệm vụ xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia
3.4 Công văn đề nghị thẩm định của BKT
3.5 Dự thảo tiêu chuẩn
Giai đoạn DIS
4
4.1 Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia
4.2 Báo cáo pháp chế thẩm tra
4.3 Biên bản hội đồng thẩm định
4.4 Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo thiêu chuẩn quốc gia
4.5 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định (nếu có)
4.6 Dự thảo TCVN sau hội đồng thẩm định
4.7 Thuyết minh tiêu chuẩn
4.8 Các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình xử lý ý kiến thẩm định (nếu có)
4.9 Công văn đề nghị cấp số hiệu TCVN
4.10 Công văn trình Tổng cục TCĐLCL Hồ sơ tiêu chuẩn quốc gia
4.11 Dự thảo tiêu chuẩn
Giai đoạn FDIS
5
5.1 Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc gia
5.2 Tiêu chuẩn
Giai đoạn TCVN