Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 5530:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học
Tên tiếng anh

Title in English

Chemical terms - Nomenclature of chemical elements and compounds
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại

By field

01.040.71 - Hóa chất (Từ vựng)
71.060.10 - Nguyên tố hóa học
Số trang

Page

39
Giá: 200,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định cách gọi tên tiếng Việt cho các nguyên tố hóa học và các hợp chất hóa học.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5529:2010, Thuật ngữ hóa học-Nguyên tắc cơ bản.
Quyết định công bố

Decision number

2950/QĐ-BKHCN 29-12-2010
Cơ quan biên soạn

Compilation agency