Tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu

Standard Number

TCVN 4530:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng anh

Title in English

Filing station. Specifications for design
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 4530:2011. Cửa hàng xăng dầu. Yêu cầu thiết kế.
Chỉ số phân loại

By field

91 - Vật liệu xây dựng công trình
91.040.10 - Công trình công cộng
Số trang

Page

14
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo cửa hàng xăng dầu.

Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế các trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của cơ quan, xí nghiệp …

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu đặt nổi trên mặt nước.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế.
TCVN 4090:1985, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu-Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 4756:1989, Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện.
TCVN 5334:1991, Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu-Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt.
TCVN 5945:1995, Nước thải công nghiệp-Tiêu chuẩn thải.
TCVN 6223:1996, Cửa hàng khí đốt hoá lỏng-Yêu cầu về an toàn.
Cơ quan biên soạn

Compilation agency