TCVN/F 16/SC 3 - Chè và sản phẩm chè

Số hiệu
TCVN/F 16/SC 3
Tên Ban kỹ thuật
Chè và sản phẩm chè
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Chè và sản phẩm chè
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện