TCVN/TC 28 - Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn

Số hiệu
TCVN/TC 28
Tên Ban kỹ thuật
Sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 28 - Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực sản phẩm dầu mỏ và chất bôi trơn"
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đinh Thị Ngọ (Trưởng ban)
 • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
 • Vũ Thị Thu Hà
 • Nguyễn Tuấn Tú
 • Nguyễn Lệ Tố Nga
 • Nguyễn Hồng Liên
 • Phạm Thị Thúy Hà
 • Đỗ Hữu Tạo
 • Bùi Tất Thành
 • Ngô Thúy Quỳnh
 • Nguyễn Hy Tô Vân
 • Đoàn Trần Cương
 • Phạm Công Nguyên
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm sương
 • Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí
 • Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X
 • Dầu hỏa dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật
 • Nhiên liệu đốt lò công nghiệp từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Nhiên liệu nồi hơi thương mại từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Yêu cầu kỹ thuật
 • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HETG, HEPG, HEES và HEPR
 • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR và HFDU
 • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Phân loại – Phần 4: Họ H (hệ thống thủy lực)
 • Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và các sản phẩm liên quan (loại L) – Họ H (hệ thống thủy lực) – Yêu cầu kỹ thuật đối với các loại HH, HL, HM, HV và HG
 • Dầu gốc và dầu bôi trơn chưa qua sử dụng và đã qua sử dụng – Xác định đa thành phần bằng phép đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-AES)
 • Dầu bôi trơn – Phương pháp xác định các thành phần phụ gia bằng phép đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng
 • Dầu nhờn – Phương pháp xác định độ nhớt tại tốc độ trượt cao và nhiệt độ cao bằng máy đo độ nhớt nút côn
 • Dầu động cơ mới và đã qua sử dụng – Phương pháp xác định độ nhớt tại tốc độ trượt cao và nhiệt độ cao bằng nhớt kế mô phỏng ổ lăn côn tại nhiệt độ 150 °C
 • Nhiên liệu điezen pha 5 % este metyl axit béo – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Xăng không chì pha 10 % etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật
 • Xăng không chì pha 5 % etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật