Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 921 - 940 trong số 1005

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
921ISO/TC 44/SC 5Testing and inspection of weldsChưa xác định
922ISO/TC 86/SC 6Testing and rating of air-conditioners and heat pumpsChưa xác định
923ISO/TC 86/SC 7Testing and rating of commercial refrigerated display cabinetsChưa xác định
924ISO/TC 86/SC 4Testing and rating of refrigerant compressorsChưa xác định
925ISO/TC 38/SC 1Tests for coloured textiles and colorantsChưa xác định
926ISO/TC 70/SC 7Tests for lubricating oil filtersChưa xác định
927ISO/TC 72Textile machinery and accessoriesO - Thành viên quan sát
928ISO/TC 38Textiles

TCVN/TC 38

O - Thành viên quan sát
929ISO/TC 163/SC 3Thermal insulation productsChưa xác định
930ISO/TC 163Thermal performance and energy use in the built environment O - Thành viên quan sát
931ISO/TC 135/SC 8Thermographic testingChưa xác định
932ISO/TC 48/SC 3ThermometersChưa xác định
933ISO/TC 61/SC 9Thermoplastic materialsChưa xác định
934ISO/TC 61/SC 12Thermosetting materialsChưa xác định
935ISO/TC 5/SC 5Threaded fittings, solder fittings, welding fittings, pipe threads, thread gaugesO - Thành viên quan sát
936ISO/TC 218Timber Chưa xác định
937ISO/TC 165Timber structures  

TCVN/TC 165

O - Thành viên quan sát
938ISO/TC 17/SC 9Tinplate and blackplateChưa xác định
939ISO/TC 194/SC 1Tissue product safetyChưa xác định
940ISO/TC 150/SC 7Tissue-engineered medical productsChưa xác định