Tra cứu Tiêu chuẩn

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

Standard number

Title

Equivalent to

TCXD transfered to TCVN

Validation Status

Year

đến/to

By ICS

 

Decision number

Core Standard

Số bản ghi

Number of records

Sắp xếp

Sort


Tìm thấy 1 kết quả.

Searching result

1

TCVN 13541:2022

Thiết bị leo núi – Dây leo núi cơ động – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes – Safety requirements and test methods

Tổng số trang: 1