Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R6R3R4R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6739:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Môi chất lạnh - Ký hiệu và phân loại an toàn
Tên tiếng Anh

Title in English

Refrigerants - Designation and safety classification
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 817:2014 ,IDT
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

71.100.45 - Chất làm lạnh và hoá chất chống đông
Số trang

Page

91
Giá:

Price

364,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định một hệ thống ký hiệu rõ ràng cho các môi chất lạnh. Tiêu chuẩn này cũng xác lập một hệ thống phân loại về an toàn cho các môi chất lạnh, dựa trên tính độc hại và các dữ liệu về khả năng cháy và cung cấp phương tiện xác định giới hạn nồng độ của môi chất lạnh. Các bảng liệt kê các ký hiệu của môi chất lạnh, sự phân loại về an toàn và các giới hạn nồng độ của môi chất lạnh được xây dựng dựa trên các dữ liệu sẵn có cho sử dụng.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ANSI/ASHRAE Standard 34, Designation and safety classification of refrigerants (Ký hiệu và phân loại an toàn cho các môi chất lạnh)
ASTM E681, Standard test method for concentration limits of flammability of chemicals (vapours and gases) (Phương pháp thử tiêu chuẩn cho các giới hạn nồng độ của khả năng cháy của các hóa chất (hơi và khí))
Quyết định công bố

Decision number

4074/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015