Ban kỹ thuật quốc tế

Hiển thị 781 - 800 trong số 1007

#Số hiệuTên ban kỹ thuật quốc tếBan kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tương ứngTư cách thành viên
  
781ISO/TC 309Governance of organizations Chưa xác định
782ISO/TC 312Excellence in service Chưa xác định
783ISO/TC 313Packaging machinery Chưa xác định
784ISO/TC 314Ageing societiesChưa xác định
785TFAMRAd hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial ResistanceChưa xác định
786IEC/CIS/IElectromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receiversO - Thành viên quan sát
787ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT Security techniques

TCVN/JTC 1/SC 27

O - Thành viên quan sát
788ISO/IEC JTC 1/SC 35User interfaces

TCVN/JTC 1/SC 35

O - Thành viên quan sát
789ISO/IEC JTC 1/SC 17Cards and security devices for personal identificationO - Thành viên quan sát
790ISO/IEC JTC 1/SC 2Coded character setsO - Thành viên quan sát
791ISO/REMCOCommittee on reference materials

TCVN/TC/M 1

O - Thành viên quan sát
792ISO/TC 1 Screw threadsO - Thành viên quan sát
793ISO/TC 2 Fasteners

TCVN/TC 2

O - Thành viên quan sát
794ISO/TC 4Rolling bearings

TCVN/TC 4

O - Thành viên quan sát
795ISO/TC 5Ferrous metal pipes and metallic fittings

TCVN/TC 5

O - Thành viên quan sát
796ISO/TC 5/SC 5Threaded fittings, solder fittings, welding fittings, pipe threads, thread gaugesO - Thành viên quan sát
797ISO/TC 6Paper, board and pulps

TCVN/TC 6

O - Thành viên quan sát
798ISO/TC 8Ships and marine technologyO - Thành viên quan sát
799ISO/TC 10Technical product documentationO - Thành viên quan sát
800ISO/TC 11Boilers and pressure vessels [STANDBY]O - Thành viên quan sát