TCVN/TC 01/SC 2 - Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm

Số hiệu
TCVN/TC 01/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
Danh sách dự thảo đang thực hiện