TCVN/TC/E 9 - Tương thích điện từ

Số hiệu
TCVN/TC/E 9
Tên Ban kỹ thuật
Tương thích điện từ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về Tương thích điện từ
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Quang Ngọc (Trưởng ban)
 • Phạm Thị Thu Trang (Thư ký)
 • Chu Văn Công
 • Hà Thị Kim Thoa
 • Nguyễn Quang Tỏa
 • Nguyễn Tiến Hùng
 • Nguyễn Hoài Nam
 • Vũ Hồng Sơn
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Mạnh Vũ
 • Nguyễn Danh Hòa
 • Nguyễn Đình Lương
 • Đoàn Anh Khoa
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự
 • Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ
 • Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm - Tiêu chuẩn họ sản phẩm
 • Thiết bị y tế, khoa học và công nghiệp - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo