TCVN/TC 176 - Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng

Số hiệu
TCVN/TC 176
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance    

Phạm vi
Xây dựng các TCVN về Quản lý chất lượng
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
 • Nguyễn Văn Khôi
 • Nguyễn Minh Bằng
 • Nguyễn Thị Mai Hương
 • Trần Bảo
 • Trần Văn Học
 • Trần Minh Thanh
 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Nguyễn Trọng Hiền
 • Phạm Quốc Bình
 • Lương Việt Cương
 • Nguyễn Duy Tân
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hệ thống quản lý chống hối lộ - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng
 • An ninh xã hội- Từ vựng
 • An ninh xã hội- Hệ thống quản lý tính liên tục trong kinh doanh – Các yêu cầu
 • Chất lượng trong tổ chức – Hướng dẫn để đạt được thành công bền vững
 • Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý